ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Αγωγή του Καταναλωτή:
>> Σύντομο ιστορικό
  Γενικός σκοπός
Η Α.τ.Κ. στην Ευρωπ. Ένωση:
Ευρωπαϊκή Ένωση & Εκπαίδευση
Αρχές-’ξονες-Βασικά Δικαιώματα
Στόχοι Προγράμματος στην Ε.Ε.
Η Α.τ.Κ. στο Σχολείο:
Το παιδί Καταναλωτής
Εκπαίδευση και Κατανάλωση
Η Εκπαίδευση του Καταναλωτή
Διδακτικές προσεγγίσεις

Σχέδια Εργασίας
 

© Copyright 2002:
Δοξάκης Ευστράτιος
Ευθυμίου Αλέξανδρος
Παπαλεξίου Κώστας


ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

....Το πρόγραμμα της Αγωγής του Καταναλωτή ξεκίνησε ως πιλοτικό πρόγραμμα από την 24η Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης το σχολικό έτος 1996-97.

....Το σχολικό έτος 1997-98 συνεχίστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης.

....Στο πρόγραμμα στην αρχική φάση συμμετείχαν 130 σχολεία από όλες τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται μέχρι σήμερα σε εθελοντική βάση από τους εκπαιδευτικούς των σχολείων.

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

....Γενικός σκοπός του προγράμματος είναι:
α. να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά σε ζητήματα κατανάλωσης,
β. να τα ενθαρρύνει να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και πληροφορίες, ώστε να αναπτύξουν κριτική στάση και συνείδηση απέναντι στα καθιερωμένα ή / και επιβαλλόμενα καταναλωτικά πρότυπα και
γ. να αντιληφθούν άλλα και να χρησιμοποιήσουν στην πράξη τα δικαιώματά τους ως καταναλωτές.

....Η εκπόνηση του προγράμματος προσβλέπει στην απόκτηση γνώσεων, την ανάπτυξη ικανοτήτων και την αλλαγή στάσεων και αξιών σε ό,τι αφορά την κατανάλωση.