Αρχική σελίδα | Περιεχόμενα | Τι είναι η Αγωγή του Καταναλωτή;
"ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ"
 
Έτος εφαρμογής: 1997-98
Σχολείο: 7ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου-Κορδελιού
Τάξεις: Ε2
Υπεύθυνος Εκπαιδευτικός: Αλέξανδρος Ευθυμίου
Αριθμός παιδιών:

26

 
Στόχοι:
 • Απόκτηση γνώσεων που αφορούν την κατανάλωση, τον καταναλωτισμό, την υπερκατανάλωση και των επιμέρους θεμάτων του θέματος.
 • Συλλογές, καταγραφές ταξινομήσεις και περιγραφές δεδομένων.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής και αφήγησης.
 • Να μάθουν τα παιδιά να συνεργάζονται, να διατυπώνουν τη γνώμη τους, να καταγράφουν και να ελέγχουν τα αποτελέσματα των ενεργειών τους.
 • Ανάπτυξη δυνατότητας να γίνουν σωστοί ακροατές και ομιλητές.
 • Να μάθουν να συζητούν, να στηρίζουν τις απόψεις τους και να αποκτούν αυτοπεποίθηση.
 • Να αποκτήσουν τη δυνατότητα της πρόσβασης στην πληροφορία και την δυνατότητα της αξιολόγησής της.
 • Να κατανοήσουν την πολυμορφία, αλληλεξάρτηση και συνέχεια ανάμεσα στις συνθήκες παραγωγής, τις διαδικασίες διανομής και τις μορφές κατανάλωσης των προϊόντων, υπηρεσιών και αγαθών.
 • Να πληροφορηθούν τις δυνατότητες προστασίας τους σε περίπτωση προβλημάτων που θα αντιμετωπίσουν.
 • Να γνωρίσουν και να διαχωρίσουν τις διαφορές ανάμεσα σε ανάγκες και επιθυμίες αγαθών.
 • Να επιτύχουν αλλαγή στάσης όσον αφορά θέματα κατανάλωσης και καταναλωτή
 
Μέθοδος:

Ομαδική εργασία σε ομάδες των 5-6 παιδιών ανεξάρτητες από τις επιδόσεις και το φύλο των παιδιών. Οι εργασίες των ομάδων είναι άλλοτε κοινές, όπου εργάζονται παράλληλα στο ίδιο θέμα και άλλοτε διαφορετικές.
Διαθεματική προσέγγιση με κατάλληλη οργάνωση αναλυτικού και ωρολογίου προγράμματος. Η ύλη του Αναλυτικού προγράμματος διαμορφώθηκε έτσι ώστε οι θεματικές ενότητες να συμβαδίζουν με τις επιμέρους ενότητες του προγράμματος της "Αγωγής του Καταναλωτή". Τα μαθήματα που εντάχθηκαν στο πλαίσιο των δράσεων ήταν η "Γλώσσα" και ιδιαίτερα τις ώρες που θα έπρεπε να διατεθούν για το "Σκέφτομαι και γράφω". Τα "Μαθηματικά", το "Ερευνώ το Φυσικό Κόσμο", η "Η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή" και τα "Τεχνικά".
Διάθεση μίας ώρας την εβδομάδα, η ώρα της Αγωγής του Καταναλωτή, όπου γινόταν συνήθως συζητήσεις για την πορεία του προγράμματος, ανατροφοδότηση, συζητήσεις για τις δραστηριότητες που είχαν γίνει και παίρνονταν αποφάσεις για τα βήματα που θα ακολουθούσαν. Η ώρα αυτή που διατέθηκε ήταν η ώρα "Σχολική Ζωή και πολιτισμός του Ωρολογίου Προγράμματος".
Το πρόγραμμα εξελίχθηκε σε έξι (6) εξελικτικές φάσεις.
Οι αποφάσεις παίρνονται σε συλλογικό επίπεδο με δάσκαλο και μαθητές να έχουν ο καθένας την ψήφο τους και επικρατεί πάντοτε η άποψη της πλειοψηφίας. Κάθε πρόταση κατατίθεται με επιχειρήματα και εφόσον γίνει αποδεκτή από την πλειοψηφία παιρνάει στην υλοποίησή της.

 
Ρόλος Δασκάλου-Μαθητών:

ΜΑΘΗΤΕΣ: Πρωταγωνιστές, σκέφτονται, παίρνουν αποφάσεις, τις εκτελούν. Έργάζονται άλλοτε ατομικά, άλλοτε ομαδικά και άλλοτε σε επίπεδο τάξης. Όταν εργάζονται ατομικά κάνουν σύνθεση των εργασιών τους σε επίπεδο ομάδας και στη συνέχεια γίνεται σύνθεση των εργασιών σε επίπεδο τάξης, ώστε να βγει το τελικό κείμενο.
ΔΑΣΚΑΛΟΣ: Συντονιστής των προσπαθειών, σύνδεσμος με τους φορείς εκτός σχολείου. Είναι δηλαδή αυτός που φροντίζει για την οργάνωση, στηρίζει τους μαθητές και τις μαθήτριες στις προσπάθειές τους, ανατροφοδοτεί και εκφράζει τη γνώμη του χωρίς να την επιβάλλει.

 
Δράσεις:
 • Συλλογή έντυπου υλικού από εφημερίδες, περιοδικά, έντυπα.
 • Παρατήρηση, συλλογή πληροφοριών, καταγραφή, ταξινόμηση.
 • Συγγραφή επιστολών για πρόσκληση ειδικών στο σχολείο από το Κέντρο Προστασίας του Καταναλωτή και τράπεζες.
 • Συνεντεύξεις.
 • Ερωτηματολόγια.
 • Επισκέψεις των παιδιών σε καταστήματα.
 • Δημιουργία ποιημάτων, ακροστιχίδων, σταυρόλεξου.
 • Παρουσίαση του προγράμματος με ομιλίες, έντυπα και φυλλάδια.
Αρχική σελίδα | Περιεχόμενα | Τι είναι η Αγωγή του Καταναλωτή;