Home | Contents | Our Schools-7th & 9th Primary Schools | Teaching Staff  
     
7th & 9th Primary Schools of Eleftherio-Kordelio:
Teaching Staff
     
 
Teaching Staff of 7th Primary School (2001-2002)
Principal:Talagozis Georgios
s/n Name Class
1 Touloumtzidou Maria A1
2 Iordanidis Nikolaos A2
3 Driga Georgia B
4 Efthymiou Alexandros C
5 Gatzara Theodosia D
6 Doxakis Eustratios E
7 Tsepetzoglou Despina Gymnast
8 Samara Malamati English
 
     
     
 
Teaching Staff of 9th Primary School (2001-2002)
s/n Name Class
1 Zivontsis Christos A1
2 Economou Miltiadis A2
3 Koumoudi Paraskevi B
4 Papadopoulos Vasilios D
5 Mainos Pantelis E
6 Arapoglou Theodora F
7 Tsepetzoglou Despina Gymnast
8 Samara Malamati English
 
     
[top]
     
  © Copyright 2002: Doxakis Eustratios, Efthymiou Alexandros, Papalexiou Kostas